คลังข้อสอบ

                  เอกสารประกอบการทำข้อสอบ E-Learning

   ****************************************************************************************

หมวดวิชา

ชื่อเรื่องแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการสอบ

Link ทำข้อสอบ

1.ยุทธศาสตร์ รพ.

1.แผนยุทธศาสตร์ปี 2563

1.แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563

2.โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 

2.ระบบงานคุณภาพ HA

1.Basic HA

 

 

3.วิชาการ

1.Basic EKG

2.การกู้ชีพเบิ้องต้น BLS

3.การกู้ชีพขั้นสูง ACLS

 

 1.

 2. Link BLS

 3. Link ACLS

4.ความรู้ทั่วไป

 

 

 

5.สมรรถนะบุคลากร Competency

1.ความรู้เรื่อง Competency รพ.

 

 

6.Military medicine

1.Heat Stroke

 

 

7.Supreme Service

1.Supreme service

2.5 ส.

 

 

8.ความเสี่ยง RM / 2P Safety

1. 2P Safety

2. การบริหารความเสี่ยง

   

  

   

 

                 แบบทดสอบ โครงการพัฒนา competency                                                   เอกสารประกอบ                                                 

ประเมินสมรรถนะการส่งกลับทางอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

การบริการความเสี่ยงในโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

⇒หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

⇒ ESB ประจำเดือน มกราคม 2560

⇒ IC ประจำเดือน ธันวาคม 2559                                                          

 

  ความรู้เรื่อง การส่งกลับทางอากาศ

 

ความรู้เรื่อง หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย

 

 ความรู้ประกอบข้อสอบ IC                                                                                           

 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกของแหลมคมตำ 

  5 Moments

  ล้างมือ 7 ขั้นตอน

 ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

  แนวทางการปฏิบัติตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะปฏิบัติงาน

      โรคอีสุกอีใส

   
                          แบบทดสอบความรู้           

เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบ

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ