คลังข้อสอบ

เอกสารประกอบการทำข้อสอบ E-Learning   

  

หมวดที่ 1

วิชาการ

หมวดที่ 2

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หมวดที่ 3

ด้านคลีนิค

หมวดที่ 4

เสนรารักษ์ทหาร

 

 - แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

   
   - แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563    

 

 

 

 

 

                 แบบทดสอบ โครงการพัฒนา competency                                                   เอกสารประกอบ                                                 

ข้อสอบ ข้อสอบประเมินสมรรถนะการส่งกลับทางอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ข้อสอบ การบริการความเสี่ยงในโรงพยาบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

⇒ข้อสอบ หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

⇒ข้อสอบ ESB ประจำเดือน มกราคม 2560

⇒ข้อสอบ IC ประจำเดือน ธันวาคม 2559                                                          

 

   ความรู้เรื่อง การส่งกลับทางอากาศ

→  ความรู้เรื่อง หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย

 

 ความรู้ประกอบข้อสอบ IC                                                                                           

     การปฐมพยาบาลเมื่อถูกของแหลมคมตำ 

     5 Moments

     ล้างมือ 7 ขั้นตอน

     ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

      แนวทางการปฏิบัติตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะปฏิบัติงาน

      โรคอีสุกอีใส

   
                          แบบทดสอบความรู้                              เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบ

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ