คลังข้อสอบ

                  เอกสารประกอบการทำข้อสอบ E-Learning

   ****************************************************************************************

หมวดวิชา

ชื่อเรื่องแบบทดสอบ

เอกสารประกอบการสอบ

Link ทำข้อสอบ

1.ยุทธศาสตร์ รพ.

1.แผนยุทธศาสตร์ปี 2563

1.แผนยุทธศาสตร์ ปี 2563

2.โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

 

2.ระบบงานคุณภาพ HA

1.Basic HA

1.SPA PART I 2019

2.SPA PART II 2019

3.SPA PART III 2019

4.มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA Standard 4th Edition

5.Scoring Guideline 2019

6.HA Standards Implement

7.Framework

 

3.วิชาการ

1.Basic EKG

2.การกู้ชีพเบิ้องต้น BLS

3.การกู้ชีพขั้นสูง ACLS

1.Power point Basic EKG

2.BLS การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

3.ACLS การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

 1.

 2. Link BLS

 3. Link ACLS

4.ความรู้ทั่วไป

 

 

 

5.สมรรถนะบุคลากร Competency

1.ความรู้เรื่อง Competency รพ.

1.คู่มือการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย

2.Flow การบ่งชี้ตัวผู้ป่วย

 

6.Military medicine

1.Heat Stroke

1.Power point การป้องกันโรคลมร้อน

2.Logx

3.แผนจักพงษ์ภูวนาท

 

7.Supreme Service

1.Supreme service

2.5 ส.

1.คู่มือมาตรฐาน Supreme service

 

8.ความเสี่ยง RM / 2P Safety

1. 2P Safety

2. การบริหารความเสี่ยง

1. มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ประการ

2. Personnel Safety Goalds SIMPLE

3. Patient Safety Goalds SIMPLE

4.คู่มือเข็มมุ่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรผู้ให้บริการ FIRST ST

5.ช่องทางการรับรายงานอุบัติการณ์/เรื่องร้องเรียน

 

  

   

 

                 แบบทดสอบ โครงการพัฒนา competency                                                   เอกสารประกอบ                                                 

ประเมินสมรรถนะการส่งกลับทางอากาศ

การบริการความเสี่ยงในโรงพยาบาล

⇒หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย

⇒ ESB ประจำเดือน

⇒ IC ประจำเดือน                                             

 

  ความรู้เรื่อง การส่งกลับทางอากาศ

 

ความรู้เรื่อง หลัก10R กับการให้ยาอย่างปลอดภัย

 

 ความรู้ประกอบข้อสอบ IC                                                                                           

 การปฐมพยาบาลเมื่อถูกของแหลมคมตำ 

  5 Moments

  ล้างมือ 7 ขั้นตอน

 ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

  แนวทางการปฏิบัติตเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุจากเข็มหรือของมีคมขณะปฏิบัติงาน

      โรคอีสุกอีใส

   
                          แบบทดสอบความรู้           

เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบ

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ