งานคุณภาพโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 HA

Recommend จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

โครงสร้างโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณฑลทหารบกที่ ๒๕

 

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการเยี่ยมสำรวจ ของ สรพ.เมื่อ 5-6 มิ.ย.59

  

เอกสารเพื่อรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล Re-accreditation ครั้งที่ 1

1. Hospital profile

2. Sar2011 

3. Part IV

4. Clinical Tracer Highlight

5. แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ สรพ.

6. เอกสารแสดงเจตจำนง

7. Sar2011 Word

 

มาตรฐาน IS และแนวทางการประเมินตนเอง

1. Standard Flow

2. มาตรฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล

3.Patient-Safety-Goals-Simple

4. แบบฟอร์ม  IS

 

 

แบบฟอร์ม HRD

1.รายงานการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บจากการทำงาน

2.แบบบันทึกรายงานสุขภาพกำลังพล โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน 777 ม.20 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044513603 Fax : 044513503

Copyright © 2017,  All Rights Reserved. By : แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ